Poradna pro zdravý život.
Poradna Nadja
Věnujeme se poradenství
a péči pro zlepšení celkové kvality života.

Terapie poruch učení a chování

Jednou z příčin různých poruch učení a chování dětí může být opoždění vývoje jejich reflexů. Jde o tzv. neuromotorickou nezralost (NMN), která múže mít různé projevy jako dyslexie, dysgrafie, ADD, ADHD, dyspraxie, ale např. i kinetózy, fóbie a jiné psychické a zdravotní obtíže.

Institut neurofyziologické psychologie (INPP) ve Velké Británii vyvinul a ověřil metody diagnostikování a léčby tohoto vývojového opoždění pomocí soustavy cvičení předepsaných terapeutem po provedení diagnostických testů. Tuto metodu jsem si osvojila na prvním Ročním kurzu INPP terapie neuromotorické nezralosti pro Českou repuliku a Slovenskou republiku, který jsem i spoluorganizovala. Nyní jsem klientům k  dispozici v naší poradně.

 

Co je to neuromotorická nezralost ?

Neuro-motorická nezralost (NMN), někdy také označovaná jako neuro-vývojové opoždění je stav, kdy u dítěte či dospělého jsou stále přítomné tzv. primitivní reflexy, které měly být aktivní maximálně do 3,5 roku po narození a to spolu s nedostatečně rozvinutými posturálními reflexy způsobuje celkovou nerovnováhu ve  fungování těla i psychiky.

 

Jak vzniká a jak se léčí ?

Primitivní reflexy jsou vrozené reakce, které se objevují buď ještě před narozením, nebo v krátkém čase po narození a ve své podstatě zabezpečují přežití v prvních fázích života. Proto jsou tyto reakce velmi silné, a jakmile splní svůj účel pro danou životní fázi či situaci, jsou inhibovány (utlumeny) a nahrazeny vyššími funkcemi nervové soustavy. Tento vývoj je ovlivňován celou řadou faktorů, jako je např. dědičnost, průběh početí, těhotenství a porodu, zdravotní stav v prvních obdobích života, výživa a životní prostředí, sociální podmínky a různé životní události. Může tedy existovat celá řada nejrůznějších důvodů, proč byl normální vývoj dítěte ovlivněn tak, že neproběhl úplně optimálně a následkem toho nemohly přirozenou cestou „vymizet“ reflexy, které již dávno mají „spát“. Píšu záměrně slova „vymizet“ a „spát“ takto v uvozovkách, protože primitivní reflexy jako život zachraňující funkce nikdy nezmizí úplně, ale jsou latentně stále připravené pro případ nouze – při vážném poškození mozku např. úrazem či degenerativním onemocněním se opět objeví.

Současně s probíhající inhibicí primitivních reflexů se rozvíjejí posturální reflexy, jejichž základním účelem je dosažení vzpřímeného postoje na dvou nohách zhruba ve věku prvních narozenin dítěte. Co všechno musí ve vývoji dítěte proběhnout, aby se dokázalo samostatně postavit a chodit? To „všechno“ zabezpečuje plynulý přechod od primitivních k posturálním reflexům, resp. zralejším vzorcům chování. Výsledkem a zároveň procesem i podmínkou tohoto vývoje je rovnováha.

Narušením tohoto přirozeného vývoje, ať už jej způsobí jakýkoli faktor, vznikají nejrůznější fyzické i psychické obtíže, které dítěti či dospělému komplikují život. U dětí to nejčastěji jsou potíže s učením a chováním (např. dyslexie, dysgrafie, ADD, ADHD a další poruchy, např. řečové, pohybové – potíže s jemnou i hrubou motorikou, dyspraxie, Aspergerův syndrom, atd. …) u dospělých pak často různé fóbie (silný a nezvládnutelný strach z něčeho, např. z výšky, z lidí, z otevřeného prostoru apod., aniž si uvědomuje jeho příčinu) a úzkostné až panické stavy (silný strach, který člověka přepadá jakoby zcela bezdůvodně a znemožňuje mu normálně fungovat), U dětí i dospělých pak jsou to kinetózy (nevolnost při cestování), závratě, špatné držení těla, bolesti hlavy, problémy se zrakem, obavy z nových situací a potřeba přehnaně kontrolovat všechny lidi kolem sebe i události, protože cokoli nového a nečekaného u nich vzbuzuje pocit ohrožení.

Výše uvedené potíže související s neuromotorickou nezralostí, resp. neuro-vývojovým opožděním lze úspěšně léčit. Terapií doslova „šitou na míru“ konkrétního klienta lze dosáhnout výrazného zlepšení či až úplného vymizení nepříjemných příznaků.

 Jak probíhá terapie INPP ?

Terapie neuromotorické nezralosti metodou INPP je neinvazívní – nepoužívají se žádné léky ani přístroje, ale pouze soubor vývojových cvičení, které vyvinuli v INPP (Chester, Velká Británie) během víc než 30 let praxe a vědeckých výzkumů.

Pro stanovení léčebného postupu se nejprve pomocí standardizovaných testů INPP získá obraz aktuální zralosti CNS (centrální nervový systém) a s tím související přítomnost primitivních a posturálních reflexů. Zároveň se musí vyloučit možnost jakéhokoliv závažného onemocnění, které by rovněž mohlo být příčinou potíží, s kterými klient přichází.

Po velmi pečlivé úvodní konzultaci a vyhodnocení diagnostického testování (to vše trvá celkem cca 3-4 hodiny) klient dostane první 1-2 cviky, které bude pravidelně denně doma provádět.

Kontroly probíhají v poradně v cca 6-8 týdenních intervalech, ale je vhodné při každém naordinování nového cvičení po zhruba 1 týdnu alespoň telefonicky konzultovat, jak klient cvičení snáší. Časté je totiž tzv. terapeutické zhoršení v prvních týdnech léčby. To nastává v důsledku aktivace některého z primitivních reflexů, což je ale nezbytné k tomu, aby terapie vůbec mohla začít fungovat. Většinou klient tyto počáteční potíže překoná, pouze výjimečně mohou být potíže tak silné, že je třeba změnit cvičení – to však dělejte pouze pod vedením terapeuta, který dokáže doporučit vhodný cvik. Nikdy neměňte ani nepřerušujte cvičení bez předchozí konzultace se svým terapeutem. Také rozhodně nikdy nedoporučujte určitý cvik jiným osobám, neboť všechna cvičení i přes jejich zdánlivou jednoduchost jsou velice účinná a u osob, které je nepotřebují nebo potřebují jinou intervenci, mohou vyvolat poměrně těžké nežádoucí účinky.

Celková délka terapie se pohybuje od 12 do cca 18 měsíců (v odůvodněných případech i déle).

Platba: tento léčebný program není hrazen pojišťovnami, klienti si tedy musí terapii sami platit.

Další informace postupně budete moci nalézt zde na našich stránkách v článcích, které podrobněji objasní původ a symptomy neuromotorické nezralosti a uvedou i podrobnosti o další intervenční možnosti pro méně závažné formy NMN, což je Školní program INPP.

O mně

 Vzdělání:

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – učitelství na ZŠ + specializace pro VV – magisterské studium ukončené státní zkouškou.

Další kurzy a sebevzdělávací aktivity:

Výcvik v PCA – Person Centred Aproach = Člověkem centrovaný přístup (od r. 2003 kontinuálně dosud)

Kurz vyjednávání

Seberozvojová encounterová skupina, facilitovaná Dr. Ľudovítem Dobšovičem.

Sebezkušenostní kognitivně-behaviorální tréninky osobního rozvoje

Kurz Školní intervenční program INPP – neuromotorická nezralost

Roční kurz INPP terapie neuromotorické nezralosti

 

Naďa

Objednávky a případné dotazy:
E-mail: nadaju@gmail.com
Telefon: 723 186 730 (pokud nezvedám telefon, pracuji právě s klientem; zavolám zpět nebo odpovím na Vaši sms, jak to nejdříve půjde)

Objednat si konzultaci je možné na uvedených kontaktech. Konzultace poskytuji v pracovních, event. i volných dnech, a to v době zpravidla od 8:00 do 18:00. Ve výjimečných případech lze s klientem domluvit i jinou dobu dle potřeby.
Zrušit lze kdykoli, ale nejpozději 1 den (24 hod) před začátkem objednané konzultace, jinak žádám uhrazení objednaného termínu v minimální výši 400 Kč, pokud není předem dohodnutá délka konzultace, nebo v rozsahu předem domluvené délky konzultace.

Kontakty

Poradna: Úvalská 1710/10a, Praha 10

Mgr. Naďa Jurečková
723 186 730, nada@poradnanadja.cz

Kde nás najdete